Page 7 - ver2
P. 7

‫מכך‪ ,‬בעוד שיש מי שאינם נהנים מדבר‪" .‬הניידות שהגלובליזציה מאפשרת – הן ניידות‬
        ‫חברתית והן ניידות פיזית – נהפכת למשאת נפש‪ ,‬אך היא מצרך יקר המתחלק שלא בשווה" –‬
         ‫כולם שואפים ליהנות מהניידות החברתית והפיזית שמאפשרת הגלובליזציה‪ ,‬אך למעשה‪ ,‬לא‬

                                          ‫כולם יכולים אכן ליהנות מכך‪.‬‬

             ‫אם כן‪ ,‬הרעיון המרכזי שמובע בפסקה הינו שהגלובליזציה אמנם מאחדת בכך שהיא‬
              ‫מאפשרת זרימה חופשית של עסקים כסף ומידע‪ ,‬ורבים שואפים ליהנות מן הניידות‬
          ‫החברתית והפיזית שמתאפשרת כתוצאה מכך‪ ,‬אך היא מפלגת משום שלמעשה‪ ,‬הדבר אינו‬

                                                  ‫נגיש עבור כולם‪.‬‬

           ‫תשובה (‪ )1‬אינה נכונה‪ .‬בפסקה כלל לא נאמר כי הגלובליזציה מבקשת להיטיב עם כולם‬
        ‫במידה שווה‪ ,‬כפי שנטען בתשובה זו‪ ,‬אלא שההנאה מיתרונותיה הפכה למשאת נפש‪ ,‬ואין היא‬

                                              ‫מתחלקת באופן שווה‪.‬‬
           ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬בפסקה לא נאמר כי הגלובליזציה פוגעת בניידותן של אוכלוסיות‬

             ‫מסוימות ולכן היא מזיקה להן‪ ,‬כפי שנטען בתשובה זו‪ ,‬כי אם שהיא מאפשרת ניידות‬
                                           ‫לאוכלוסיות מסוימות בלבד‪.‬‬

           ‫תשובה (‪ )3‬נכונה‪ .‬הרעיון המרכזי שמובע בפסקה הינו אכן כי אף שלזרימה הגלובלית של‬
        ‫עסקים‪ ,‬כסף ומידע יש אפקט מלכד‪ ,‬היא יוצרת חיץ בין אוכלוסיות שנהנות מניידות רבה ובין‬

                               ‫אוכלוסיות שחפצות בניידות‪ ,‬אך אינן נהנות ממנה‪.‬‬
         ‫תשובה (‪ )4‬אינה נכונה‪ .‬בפסקה כלל לא נאמר שיש פגיעה בניידותן של אוכלוסיות מסוימות‪,‬‬

               ‫כפי שנטען בתשובה זו‪ ,‬כי אם שיש אוכלוסיות שאינן נהנות מהניידות שמאפשרת‬
           ‫הגלובליזציה‪ .‬כמו כן‪ ,‬נאמר כי הזרימה הגלובלית של עסקים כסף ומידע היא שמאפשרת‬

                 ‫ניידות‪ ,‬ומכאן‪ ,‬שאין היגיון בטענה כי הפגיעה בניידות היא שמניעה זרימה זו‪.‬‬

                                             ‫‪ .15‬התשובה הנכונה היא (‪.)4‬‬
         ‫כדי לקבוע איזו מן ההנחות המופיעות בתשובות אינה אחת משלוש ההנחות שעליהן התבסס‬

                              ‫עוז בדבריו‪ ,‬נבחן כל אחת מהן לאור האמור בפסקה‪.‬‬

          ‫תשובה (‪ )1‬אינה נכונה‪ .‬עוז טוען שכותרת הסיפור "כינורו של רוטשילד" מוליכה שולל את‬
         ‫הקורא‪ ,‬כלומר משלה אותו‪ ,‬בארבעה עניינים‪ .‬אחד מהעניינים הללו הוא העובדה שרוטשילד‬
         ‫אינו גיבור הסיפור אלא רק דמות משנית‪ .‬לפיכך‪ ,‬אכן היה על עוז להניח שהופעת שם מסוים‬

                      ‫בכותרת של ספר גורמת לו להניח ששם זה מתייחס לגיבור הסיפור‪.‬‬
         ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬אם עוז טוען שהעובדה כי רוטשילד שבסיפור אינו הנדיב הידוע היא‬
         ‫אחת מהעניינים שהוליכו את הקוראים שולל‪ ,‬כלומר גרמה להם לחשוב שמדובר בנדיב הידוע‬
          ‫בעוד שאין זה כך‪ ,‬אזי שהיה עליו להניח ששם זה מזוהה יותר מכל עם הנדיב הידוע‪ ,‬ולפיכך‬

                     ‫ציפו הקוראים שדמותו של רוטשילד שבסיפור תתייחס לנדיב האמור‪.‬‬
         ‫תשובה (‪ )3‬אינה נכונה‪ .‬אם עוז טוען שהעובדה כי הכותרת "כינורו של רוטשילד" הוליכה את‬

           ‫הקוראים שולל‪ ,‬בין השאר משום שרוטשילד שבסיפור אינו כבר‪ ,‬אזי שהיה עליו להניח כי‬
        ‫שיוך כלי נגינה למישהו‪ ,‬במקרה זה כינור ("כינורו של‪ )"...‬משתמע על פי רוב שהאדם לו שייכו‬

‫‪7‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12