Page 10 - ver2
P. 10

‫‪ .19‬התשובה הנכונה היא (‪.)4‬‬
   ‫כדי לקבוע איזו מן האפשרויות שמופיעות בתשובות משקפת נאמנה את רצף התהליכים‬

      ‫שנובעים זה מזה לפי התיאוריה של מרקס‪ ,‬נבחן כל אחת מהן לאור האמור בפסקה‬
                                             ‫הראשונה‪.‬‬

 ‫תשובה (‪ )1‬אינה נכונה‪ .‬בפסקה נאמר כי אופיו של מבנה העל בחברה נקבע על פי האינטרסים‬
    ‫של השכבה השלטת בחברה‪ ,‬ומכאן שהתעצבות אופיו של מבנה העל קודמת להתגבשות‬
                          ‫האינטרסים של החברים בחברה‪ ,‬אינה נכונה‪.‬‬

  ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬בפסקה נאמר כי על פי אופן חלוקת אמצעי הייצור הכלכליים אשר‬
 ‫נמצאים בבסיס נקבעים האינטרסים של כל אחד מהחברים בחברה‪ ,‬וכי אופיו של מבנה העל‬
 ‫נקבע על פי האינטרסים של בני השכבה השלטת בחברה‪ .‬מכאן שהטענה כי הגדרת מבנה העל‬

                               ‫קודמת לחלוקת הייצור אינה נכונה‪.‬‬
  ‫תשובה (‪ )3‬אינה נכונה‪ .‬בפסקה נאמר כי בפסקה נאמר כי על פי אופן חלוקת אמצעי הייצור‬
  ‫הכלכליים אשר נמצאים בבסיס נקבעים האינטרסים של כל אחד מהחברים בחברה‪ .‬מכאן‬

  ‫שהטענה כי התגבשות האינטרסים קודמת להגדרת הבסיס ולחלוקת אמצעי הייצור אינה‬
                                               ‫נכונה‪.‬‬

‫תשובה (‪ )4‬נכונה‪ .‬בפסקה נאמר כי על פי אופן חלוקת אמצעי הייצור הכלכליים אשר נמצאים‬
 ‫בבסיס נקבעים האינטרסים של כל אחד מהחברים בחברה‪ ,‬וכי אופיו של מבנה העל נקבע על‬

   ‫פי האינטרסים של בני השכבה השלטת בחברה‪ .‬מכאן שהטענה כי חלוקת אמצעי הייצור‬
‫קודמת להתגבשות האינטרסים של החברים בחסרה‪ ,‬וכי לאחר התגבשותם מתעצב אופיו של‬

                                   ‫מבנה העל‪ ,‬היא טענה נכונה‪.‬‬

                                    ‫‪ .20‬התשובה הנכונה היא (‪.)3‬‬
      ‫כדי לקבוע באיזו מן האפשרויות שמופיעות בתשובות מתואר המקור לאידיאולוגיה‬
    ‫הקפיטליסטית על פי מרקס‪ ,‬עלינו תחילה לקרוא את הפסקה השנייה ולעמוד על החלק‬

                                    ‫הרלוונטי‪ ,‬אשר עוסק בכך‪.‬‬

‫בראשית הפסקה השנייה נאמר כי לטענתו של מרקס‪ ,‬ההיסטוריה כולה מאופיינת בהתנגשות‬
 ‫של מעמדות – מצד אחד ישנו המעמד של בעלי ההון‪ ,‬אשר אמצעי הייצור בבעלותם‪ ,‬ומהצד‬
  ‫האחר מעמד הפועלים‪ ,‬וכי המתח בין המעמדות הללו מצוי בשיאו בחברה הקפיטליסטית‪.‬‬
 ‫בסוף הפסקה נאמר כי מרקס גורס שהאידיאולוגיה הקפיטליסטית‪ ,‬אשר לפיה אי – השוויון‬
  ‫בהכנסות ובעושר משקף את תרומתם היחסית של בני האדם לחברה‪ ,‬אינה אלא ניסיון של‬
 ‫בעלי ההון להצדיק את הפער הקיים בינם לבין מעמד הפועלים‪ .‬אם כן‪ ,‬ניתן להבין כי לדידו‬
   ‫של מרקס‪ ,‬האינטרס של בעלי ההון להצדיק את פער המעמדות אשר מאפיין את החברה‬
   ‫הקפיטליסטית‪ ,‬הוא שעומד בבסיס אידיאולוגיה זו‪ .‬טענה זו אף מתיישבת עם דבריו של‬
 ‫מרקס אשר הובאו בפסקה הראשונה‪ ,‬לפיה האינטרסים של השכבה השלטת הם שמכתיבים‬
 ‫את מבנה העל של החברה‪ ,‬בהקשר זה מדובר במבנה הכלכלי שמשרת את בעלי ההון בחברה‬
                                          ‫הקפיטליסטית‪.‬‬

                                                           ‫‪10‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12