Page 9 - ver2
P. 9

‫יש פרחים ואין מסלעה‪ ,‬הוא מקיים את התנאי‪ ,‬ואין כל הגבלה שיהיה בו גם מפל מים‪.‬‬
          ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬גן שיש בו מפל מים‪ ,‬עצי פרי ועצי נוי‪ .‬מבין הדברים שקיימים בגן‬
          ‫המתואר בתשובה זו‪ ,‬ישנו תנאי המתייחס רק לעצי הנוי (כלל מספר ‪ .)3‬מכיוון שבגן זה יש‬
           ‫עצי פרי ואין צמחי תבלין‪ ,‬הוא מקיים את התנאי‪ ,‬ואין כל הגבלה שיהיה בו גם מפל מים‪.‬‬
         ‫תשובה (‪ )3‬נכונה‪ .‬גן שיש בו עצי פרי‪ ,‬עצי נוי ומסלעה‪ .‬מבין הדברים שקיימים בגן המתואר‬
         ‫בתשובה זו‪ ,‬ישנו תנאי המתייחס לעצי הנוי (כלל מספר ‪ ,)3‬וכן‪ ,‬תנאי המתייחס למסלעה (כלל‬
          ‫מספר ‪ .)1‬מכיוון שכלל מספר ‪ 1‬אוסר שיהיו עצי פרי בגן שיש בו מסלעה‪ ,‬גן זה בוודאות לא‬

                                      ‫מתאים לעקרונות המתוארים בשאלה‪.‬‬
           ‫תשובה (‪ )4‬אינה נכונה‪ .‬גן שיש בו מסלעה‪ ,‬פרחים ומפל מים‪ .‬מבין הדברים שקיימים בגן‬
        ‫המתואר בתשובה זו‪ ,‬ישנו תנאי המתייחס רק למסלעה (כלל מספר ‪ .)1‬מכיוון שבגן זה יש מפל‬

               ‫מים אך אין עצי פרי‪ ,‬הוא מקיים את התנאי‪ ,‬ואין כל הגבלה שיהיו בו גם פרחים‪.‬‬

                                             ‫‪ .18‬התשובה הנכונה היא (‪.)4‬‬
         ‫בשאלה זו אנו מתבקשים לעמוד על הקשר בין "האינטרסים של השכבה החברתית השלטת"‬

           ‫(שורה ‪ )8‬ובין הרצון "לשנות את המציאות הקודרת והקשה" (שורה ‪ .)11‬עלינו לקרוא את‬
             ‫הפסקה הראשונה ולהתמקד בחלק הרלוונטי אשר מסביר את טיבו של הקשר האמור‪.‬‬

         ‫בפסקה נאמר כי לפי מרקס‪ ,‬אופיו של מבנה העל בחברה נקבע על פי האינטרסים של השכבה‬
          ‫החברתית השלטת‪ ,‬כדוגמה לכך‪ ,‬הציג את הדת וטען כי השכבה השלטת משתמשת בה כדי‬
           ‫למנוע מבני המעמד הנמוך לשנות את המציאות הקודרת והקשה (שורות ‪ .)7-11‬מכך עולה‬
            ‫אפוא‪ ,‬כי אם השכבה השלטת בחברה מעוניינת למנוע שינוי של המציאות האמורה‪ ,‬אזי‬
                         ‫שהרצון לשנות אותה מנוגד לאינטרסים של שכבה חברתית זו‪.‬‬

            ‫תשובה (‪ )1‬אינה נכונה‪ .‬כאמור אם השכבה השלטת משתמשת בדת כדי למנוע שינוי של‬
          ‫המציאות הקודרת והקשה‪ ,‬אזי שהרצון לשנות אותה מנוגד לאינטרסים של שכבה זו‪ ,‬ולא‬

                                                     ‫נובע מהם‪.‬‬
           ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬בפסקה נאמר כי האינטרסים של השכבה השלטת משתקפים בדת‬

            ‫ובמוסר‪ ,‬וכי היא משתמשת בדת כדי למנוע שינוי של המציאות הקשה והקודרת‪ ,‬ומכאן‬
           ‫שהרצון לשנות מציאות זו מנוגד לאינטרסים של השכבה השולטת ובוודאי שאינו משתקף‬

                                                       ‫בהם‪.‬‬
         ‫תשובה (‪ )3‬אינה נכונה‪ .‬כאמור‪ ,‬האינטרסים של השכבה השלטת באים לידי ביטוי בין השאר‬
          ‫בדת‪ ,‬אשר משמשת שכבה חברתית זו כדי למנוע שינוי של המציאות הקשה והעגומה על ידי‬

            ‫בני המעמד הנמוך‪ .‬אם כן‪ ,‬זהו רצונם של בני השכבות החלשות דווקא‪ ,‬ואינו ביטוי של‬
                                         ‫האינטרסים של השכבה השלטת‪.‬‬

          ‫תשובה (‪ )4‬נכונה‪ .‬כפי שנאמר לעיל‪ ,‬הרצון לשנות את המציאות הקשה והעגומה אכן מנוגד‬
                                     ‫לאינטרסים של השכבה השלטת בחברה‪.‬‬

‫‪9‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12