Page 6 - ver2
P. 6

‫יחיד הינו "נּו"‪ ,‬והמילה " ָק ִלי" פירושה "בית"‪ .‬מכך עולה אם כן‪ ,‬כי המילה "ביתָך" תיכתב‬
  ‫בשפה האצטקית כך – "מֹו ָק ִלי" (צירוף כינוי השייכות של גוף שני יחיד ושל המילה "בית"‬

                                        ‫בשפה האצטקית)‪.‬‬

                              ‫תשובה (‪ )1‬אינה נכונה‪ִ .‬אי ָק ִלי = ביתֹו‪.‬‬
   ‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬מֹונֹו ָק ִלי = חיבור שני כינויי שייכות (מֹו ‪ -‬גוף שני יחיד ‪ +‬נֹו – גוף‬

                           ‫ראשון יחיד) למילה בית‪ .‬אין כל היגיון בכך‪.‬‬
                    ‫תשובה (‪ )3‬אינה נכונה‪ָ .‬ק ִלי = בית‪ ,‬בלי כל כינוי שייכות‪.‬‬

                                ‫תשובה (‪ )4‬נכונה‪ .‬מֹו ָק ִלי = ביתָך‪.‬‬

                                    ‫‪ .13‬התשובה הנכונה היא (‪.)4‬‬
 ‫כדי לקבוע איזו מן הטענות שמופיעות בתשובות עולה מדבריו של קאמי‪ ,‬עלינו תחילה לעמוד‬

                                        ‫על משמעות דבריו‪.‬‬

 ‫כתרופה לחיים בתוך החברה‪ ,‬מציע קאמי את הכרך הגדול‪ .‬כלומר‪ ,‬קאמי מדמה את החיים‬
    ‫בתוך החברה למחלה‪ ,‬שה"תרופה" לה היא החיים בעיר גדולה (כרך = עיר גדולה רבת‬

  ‫אוכלוסייה)‪ .‬לדבריו‪ ,‬בימינו זה ה ִמדבר היחיד שידנו משגת‪ .‬דהיינו‪ ,‬הוא סבור שבחברה של‬
 ‫ימינו אין לאדם אפשרויות רבות להתבודד‪ ,‬והיכולת לעשות כן‪ ,‬מתאפשרת דווקא באמצעות‬

                                           ‫החיים בעיר‪.‬‬

        ‫תשובה (‪ )1‬אינה נכונה‪ .‬מן האמור אכן עולה כי החיים בחברה הם מעין מחלה‪.‬‬
‫תשובה (‪ )2‬אינה נכונה‪ .‬מן האמור אכן עולה כי החיים בכרך הגדול הם חיי בדידות‪ ,‬שכן קאמי‬

                ‫מציע את החיים בעיר הגדולה כ"מדבר" שבו אפשר להתבודד בו‪.‬‬
   ‫תשובה (‪ )3‬אינה נכונה‪ .‬מן האמור אכן עולה כי בימינו קשה לאדם להתבודד‪ ,‬שהרי קאמי‬

    ‫טוען שבימינו הכרך הגדול הוא המדבר היחיד שידנו משגת‪ ,‬כלומר שכיום זו האפשרות‬
                              ‫היחידה שעומדת בפני אדם להתבודד‪.‬‬

 ‫תשובה (‪ )4‬נכונה‪ .‬מן האמור לא עולה כי החיים בכרך הגדול יקרים‪ ,‬שכן בדבריו‪ ,‬קאמי כלל‬
                   ‫לא התייחס לכך‪ ,‬כי אם לקושי של אדם להתבודד בימינו‪.‬‬

                                    ‫‪ .14‬התשובה הנכונה היא (‪.)3‬‬
    ‫כדי לקבוע איזה מן המשפטים שמופיעים בתשובות מתמצת את הרעיון המרכזי שמובע‬

                           ‫בפסקה‪ ,‬עלינו תחילה להבין את האמור בה‪.‬‬

 ‫תחילה נאמר כי "הגלובליזציה מפלגת בשעה שהיא מאחדת ומשום שהיא מאחדת"‪ .‬כלומר‪,‬‬
 ‫מכיוון שהגלובליזציה מאחדת‪ ,‬היא יוצרת פילוג בין האנשים‪" .‬לצד התגברות הזרימה הכלל‬

    ‫עולמית של עסקים‪ ,‬כסף ומידע מתקבעת ההפרדה בין אוכלוסיות ונוצר מחסום בין מי‬
   ‫שנהנים מפרות הגלובליזציה ובין מי שאינם נהנים מהם"‪ .‬כלומר‪ ,‬הגלובליזציה מאחדת‬
  ‫באופן שהיא אינה מגבילה עוד את העסקים‪ ,‬הכסף והמידע למקום מסוים‪ ,‬אלא מאפשרת‬
 ‫להם לזרום באופן חופשי בין מקומות שונים בעולם‪ ,‬אך היא מפגלת מכיוון שיש מי שנהנים‬

                                                            ‫‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11