Page 1 - ver1
P. 1

‫פתרון פרק מילולי ראשון ספטמבר ‪2013‬‬

                          ‫‪ .1‬היקוּות ‪ :‬מים — היקוות הינה התאספות של מים בנקודה מסוימת‪.‬‬
            ‫(‪ )1‬התנפצות ‪ :‬רסיסים — התנפצות הינה הפיכה של דבר ממקשה אחת לרסיסים‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
         ‫(‪ )2‬התכתבות ‪ :‬מכתבים — התכתבות הינה קבלה ומסירה של מכתבים עם אדם אחר‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

             ‫(‪ )3‬התקהלות ‪ :‬אנשים — התקהלות הינה התאספות של אנשים בנקודה מסוימת‪ .‬מתאים‪.‬‬
                    ‫(‪ )4‬התעמתות ‪ :‬יריבים — התעמתות הינה מפגש טעון בין יריבים‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                            ‫‪ .2‬חוטב ‪ :‬נגר — חומר הגלם של הנגר הוא התוצר של החוטב (עץ)‪.‬‬
                      ‫(‪ )1‬מכונאי ‪ :‬נהג — נהג מפעיל את מה שהמכונאי מתקן (רכב)‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
                    ‫(‪ )2‬צייד ‪ַ :‬ט ָּבח — חומר הגלם של הטבח הוא התוצר של הצייד (מזון)‪ .‬מתאים‪.‬‬
      ‫(‪ )3‬או ֵצר ‪ :‬אמן — האוצר אחראי על איסוף פריטי האומנות והפקת התערוכה‪ ,‬אמן הוא היוצר של פריטי‬

                                                 ‫האומנות‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
       ‫(‪ )4‬בוצר ‪ :‬שתיין — בוצר קוטף ואוסף את חומר הגלם (ענבים)‪ ,‬שתיין צורך את התוצר הסופי (יין) ולא‬

                                  ‫את החומר גולם כמו בקשר המקורי‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                                  ‫‪ .3‬טרחני ‪ :‬להטריד — טרחני הינו דבר המרבה להטריד‪.‬‬
             ‫(‪ )1‬שבלוני ‪ :‬לח ֵדש — שבלוני הינו דבר הנוטה לחזור על עצמו ודווקא לא לחדש‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                     ‫(‪ )2‬גמלוני ‪ :‬לנוע — גמלוני הינו דבר הנוטה לנוע בצורה מרושלת‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
                        ‫(‪ )3‬לוחמני ‪ :‬לתקוף — אדם לוחמני הינו אדם המרבה לתקוף‪ .‬מתאים‪.‬‬

                    ‫(‪ )4‬קטנוני ‪ :‬ל ַרצות — אדם קטנוני הינו אדם שקשה לרצות אותו‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                                ‫‪ .4‬בכי תמרורים ‪ :‬בכי — בכי תמרורים הינו בכי גדול מאוד‪.‬‬
                      ‫(‪ )1‬נחמא פורתא ‪ :‬נחמה — נחמה פורתא משמעה נחמה קטנה‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
             ‫(‪ )2‬דממת מוות ‪ :‬דממה — דממת מוות הינה דממה מוחלטת‪ ,‬דממה גדולה מאוד‪ .‬מתאים‪.‬‬
        ‫(‪ )3‬קרקע בתולה ‪ :‬קרקע — קרקע בתולה הינה קרקע שלא נעשה בה שימוש (חקלאות‪ ,‬בנייה וכו׳)‪ .‬לא‬

                                                        ‫מתאים‪.‬‬
                      ‫(‪ )4‬חלום בלהות ‪ :‬חלום — חלום בלהות הינו חלום רע‪ ,‬מפחיד‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                           ‫‪ .5‬תקנה ‪ :‬ג ֵזרה — גזרה הינה תקנה שיש בה כדי להקשות או לפגוע‪.‬‬
                                ‫(‪ )1‬פשע ‪ :‬עונש — עונש הינו הגמול על פשע‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

                       ‫(‪ )2‬בקשה ‪ :‬סירוב — סירוב הינו מענה שלילי לבקשה כלשהי‪ .‬לא מתאים‪.‬‬
                                 ‫(‪ )3‬אש ‪ :‬להבה — להבה הינה לשון האש‪ .‬לא מתאים‪.‬‬

             ‫(‪ )4‬תכנית ‪ :‬מזימה — מזימה הינה תכנית זדונית‪ ,‬כלומר תכנית שיש בה כדי לפגוע‪ .‬מתאים‪.‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6