Page 1 - qua1
P. 1

‫פתרון פרק כמותי ראשון יולי ‪2015‬‬

    ‫‪ .1‬השאלה שלפנינו הינה שאלה באחוזים בה השלם עובר שני שלבים (שני שינויים)‪ .‬כפי שלמדנו‪,‬‬
               ‫אסור לאחד בין השלבים השונים ועלינו לעקוב אחר השלם משלב לשלב‪.‬‬

  ‫‪125‬‬ ‫×‬ ‫היא‪:‬‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬ ‫השיח‬ ‫של‬ ‫גובהו‬ ‫ולכן‬ ‫‪25%‬‬ ‫של‬ ‫גידול‬ ‫היה‬    ‫הראשונה‬   ‫השנה‬ ‫בתום‬
  ‫‪100‬‬

                                 ‫‪.80‬‬ ‫=‬ ‫‪5‬‬     ‫×‬ ‫‪80‬‬ ‫=‬ ‫‪5‬‬ ‫×‬ ‫‪20‬‬ ‫=‬ ‫‪100‬‬
                                     ‫‪4‬‬

             ‫כעת נחשב את גובהו לאחר השנה השניה בה היה גידול נוסף של ‪:25%‬‬

             ‫‪125‬‬  ‫×‬ ‫‪100‬‬ ‫=‬  ‫‪5‬‬ ‫×‬ ‫‪100‬‬ ‫=‬ ‫‪5‬‬ ‫×‬ ‫‪25‬‬ ‫=‬ ‫‪      ‬‬
             ‫‪100‬‬        ‫‪4‬‬

      ‫‪ .2‬השאלה שלפנינו הינה שאלה בגיאומטריה העוסקת בתכונות הזוויות ההיקפיות במעגל‪ .‬כפי‬

    ‫שלמדנו‪ ,‬זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה ל ‪ .90°‬כלומר‪ ,‬לפנינו משולש ישר זווית בחסום‬
                           ‫במעגל‪ .‬ניגש לבחון איזו מהתשובות נכונה בהכרח‪:‬‬

  ‫‪ ‬תשובה מספר ‪ – 1‬העובדה כי המשולש הוא ישר זווית אינה אומרת כי הוא גם בהכרח שווה‬
                               ‫שוקיים ולכן תשובה זו אינה נכונה‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה מספר ‪ – 2‬מעובדה כי ישנה זווית ישרה במשולש לא נוכל להסיק דבר לגבי גודלן של‬
                                      ‫שאר הזוויות במשולש‪.‬‬

    ‫תשובה מספר ‪ – 3‬כפי שהבנו קודם לכן המשולש שחסום במעגל הוא אכן ישר זווית ולכן‬             ‫‪‬‬
                                          ‫תשובה זו נכונה‪.‬‬

            ‫לאחר מציאת תשובה נכונה אין צורך להמשיך ולבדוק את שאר התשובות‪.‬‬

  ‫‪ ‬תשובה מספר ‪ – 4‬ללא קשר למעגל‪ ,‬למדנו כי בכל משולש סכום כל שתי צלעות גדול תמיד‬
                          ‫מהצלע השלישית ולכן טענה זו אינה נכונה‪.‬‬

     ‫‪ .3‬השאלה שלפנינו הינה שאלה בגיאומטריה העוסקת בתכונות המלבן‪ .‬כפי שלמדנו‪ ,‬אלכסונים‬
                   ‫במלבן שווים וחוצים זה את זה‪ ,‬כלומר ‪.AE = BE = EC = ED‬‬

                                ‫נתון כי היקף המשולש ‪ ABE‬הוא ‪ 16‬ולכן‪:‬‬
                     ‫‪6 +   +   = 16 /−6‬‬

                       ‫‪2   = 10 /: 2‬‬
                          ‫‪   = 5‬‬

   ‫כעת כדי למצוא את היקף המשולש ‪ EBC‬עלינו למצוא את אורכה של הצלע ‪ .BC‬המשולש ‪ABC‬‬
   ‫הינו משולש ישר זווית בו אחד הניצבים שווה ל ‪ 6‬והיתר שווה ל ‪ .10‬שני אורכים אלו הם הרחבה‬
  ‫של השלשה הפיתגורית ‪ 3: 4: 5‬ולכן נוכל לדעת כי ‪ .BC = 8‬משמע‪ ,‬היקפו של המשולש ‪ BEC‬הוא‪:‬‬

                                            ‫‪.(5 + 5 + 8)     ‬‬

‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6